Kontrola i dekretacja dowodu księgowego

Przed przyjęciem dowodu do księgowania należy sprawdzić go pod względem:

  • merytorycznym, czyli sprawdzić, czy operacja gospodarcza miała miejsce w rzeczywistosci;
  • formalnym, czyli sprawdzić, czy dowód zawiera wszystkie elementy przewidziane przepisami prawa;
  • rachunkowym, należy sprawdzić, czy obliczenia rachunkowe zostały wykonane przwidłowo.

Sprawdzenie dokumentu powinno być potwierdzone odpowiednią adnotacją umieszczoną na dowodzie o treści:

" Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym".

Adnotacja ta musi być podpisana przez upoważnione osoby wyznaczone przez kierownika jednostki.

Kolejnym krokiem jest zadekretowanie dowodu księgowego, czyli umieszczenie na nim informacji, takich jak:

  • datę dekrtacji;
  • wskazanie numerów kont i stron tych kont (Wn lub Ma), na których należy księgować odpowiednie kwoty;
  • podpis osoby upowaznionej do dekretacji dokumentu.

Przykład dekretu faktury VAT zakupu (symbole kont muszą być zgodne z Zakładowym Planem Kont jednostki.